รายการ "เพื่อนแก้ว" การ์ตูนธรรมะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชุด "รู้อิโหน่อิเหน่" 2550 ตอน "เงินใครหนอ"

video unavailable
วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
18/11/2008
ที่มา: 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

รายการ เพื่อนแก้ว ชุดรู้อิโหน่อิเหน่ 2550
การ์ตูนธรรมะ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
www.moralcenter.or.th