การเลี้ยงหวายขนาดออกดอก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/12/2008
ที่มา: 
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก นายกสมาคมกล้วยไม้บางเขน

การเลี้ยงหวายขนาดออกดอก
- โรงเรือนสำหรับเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย
- ภาชนะปลูก
- เครื่องปลูก
- การขยายพันธุ์
- วิธีปลูกหวายขนาดออกดอก
- การให้น้ำ
- การให้ปุ๋ย
- ดอกหวายเพื่อการค้า
- ประโยชน์ของการเลี้ยง

ไฟล์แนบขนาด
KU0057436 (26).pdf3.03 MB