หอมกลิ่นกล้วยไม้-2 - ระพี สาคริก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/12/2008
ที่มา: 
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง

เนื้อหาตามสารบัญ
- เพียงข้าวเมล็ดเดียว
- ดอกกล้วยไม้ในดวงใจ
- สอนลูกหลานด้วยชีวิต
- ความมั่นคงของชีวิต
- ความอดทนอยู่ที่ไหน
- ชีวิตกับกล้วยไม้ การศุกษาเพื่อสันติสุขของเพื่อนมนุษย์
- วิญญาณมนุษย์กับการพัฒนา
- คุณภาพของบัณฑิต
- นโยบายและปัญหาการศึกษา
- ผลกระทบต่อการพัฒนาการเกษตรของสังคมไทย
- แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
- คุณสมบัติของคนเพื่อการพัฒนา

ไฟล์แนบขนาด
KU0057447 (46).pdf7.95 MB