หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆ ไป - ระพี สาคริก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/12/2008
ที่มา: 
หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆ ไป เรียบเรียงโดยระพี สาคริก

สารบาญ
- สิ่งที่บังคับการเจริญเติบโตของต้นไม้
- ธาตุสำคัญๆที่เป็นอาจารของต้นไม้
- ประเภทของปุ๋ย
- สัดส่วนของธาตุที่เป็นอาหารพืช
- ตำหรับของปุ๋ย
- น้ำที่ใช้ผสมปุ๋ย
- การเสื่อมของปุ๋ย
- การละลายของปุ๋ย
- ความเป็นกรดของปุ๋ย
- ความเป็นพิษของปุ๋ย
- ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการใช้ปุ่ย
- การใช้ปุ๋ยแก่ต้นไม้- วิธีการและเวลาที่เหมาะสม
- ประโยชน์ของการใช้ปู่ย
- โทษของการใช้ปุ๋ย
- บันทึกท้ายเล่ม

ไฟล์แนบขนาด
KU0057626 (42).pdf3 MB