วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
02/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com/

เวียงกุมกาม

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  เชียงใหม่

  • สถานที่ตั้ง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  • ประวัติความเป็นมา

เป็นชุมชนเดิมของแคว้นหริภุญไชยมาก่อน พญามังรายทรงสร้างเป็นเมืองในปี พ.ศ.๑๘๓๗ โดยมีเรือนหลวงเป็นที่ประทับ มีตลาดและวัดกู่คำซึ่งมีเจดีย์บรรจุอัฐิของมเหสี ลักษณะเป็นเจดีย์เหลี่ยมบรรจุพระพุทธรูปไว้ด้านละ ๑๕ องค์ ในสมัยราชวงศ์มังราย เวียงกุมกามเป็น พันนา หนึ่งของเชียงใหม่ และเป็นเสมือนเมืองหน้าต่างทางด้านใต้ พ.ศ.๒๔๕๑ มีการบูรณะเจดีย์โดยใช้ช่างพม่า เจดีย์จึงมีลักษณะเป็นศิลปะพม่าไป

  • ลักษณะทั่วไป

ตัวเวียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๖๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ขนานกับทางเดินเก่าของแม่น้ำปิงซึ่งอยู่ในแนวทะแยงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไป ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อีก ๓ ด้าน มีกำแพง ๒ ชั้นล้อมรอบมีคูน้ำอยู่ระหว่างกำแพง เป็นที่ไขน้ำจากแม่น้ำปิงไปเก็บไว้ใช้ในเมือง

  • หลักฐานที่พบ

พบพระพิมพ์ดินเผาศิลปะหริภุญไชยใต้ฐานสถูปด้านหลังวิหาร โถงและซุ้มปราสาททำให้ทราบว่าเป็นชุมชนของหริภุญไชย นอกจากนี้พบซากโบราณสถาน เช่น วิหารกานโถม วัดอีก้าง วัดปู่เปี้ย วัดธาตุขาวเป็นต้น

  • เส้นทางเข้าสู่เวียงกุมกาม

จากตัวเมืองเชียงใหม่ มีถนนเข้าสู่เวียงกุมกามได้ ๓ ทาง คือ ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ถนนเกาะกลางและถนนศรีบุญเรือง