แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - กู่กาสิงห์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

กู่กาสิงห์

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ร้อยเอ็ด

  • สถานที่ตั้ง บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ลักษณะทั่วไป

กู่กาสิงห์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมรที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างด้วยศิลาแลงและศิลาทราย ประกอบด้วยปรางค์ ๓ องค์ ตั้งอยู่บนฐานของศิลาทรายเรียงกันในแนวเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีกำแพงล้อมรอบและซุ้มประตู ซึ่งก่อด้วยศิลาแลงเข้าออกทั้ง ๔ ด้าน ปรางค์องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าอีกสององค์ มีมุขยื่นทางด้านหน้าประตูเข้าออก ๓ ทาง ได้แก่ ด้านหน้าและด้านข้าง ฐานขององค์ปรางค์ก่อด้วยหินทรายสลักลวดลายต่าง ๆ เช่น กลีบบัว ลายกนก

  • หลักฐานที่พบ

ศิลปกรรมทั้งหมดของกู่กาสิงห์ เช่น ทับหลับ เสากรอบประตู เสาประดับผนัง และลายประดับอื่น ๆ สันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้เป็นศิลปะแบบบาปวน ซึ่งสร้างในศตวรรษที่ ๑๖ ปัจจุบันมีการบูรณะจากกรมศิลปากรให้คงสภาพเดิมเป็นอย่างดี สามารถที่จะใช้เป็นแหล่งศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้

  • เส้นทางเข้าสู่กู่กาสิงห์

จากอำเภอเกษตรวิสัย ตามถนนสายเกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ หรือทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร จากตัวเมืองร้อยเอ็ดระยะทางประมาณ ๖๔ กิโลเมตร