แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ปราสาทหินสระกำแพงใหญ่

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

ปราสาทหินสระกำแพงใหญ่

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ศรีสะเกษ

  • สถานที่ตั้ง วัดกำแพงใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

  • ประวัติความเป็นมา

สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ (พ.ศ. ๑๖๐๐-๑๖๕๐) เป็นเทวสถานที่พระมหากษัตริย์ หรือผู้มีอำนาจสูงสุดในขณะนั้นน่าจะมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง มีศิลาจารึกระบุการก่อสร้าง และการอุทิศข้าทาส เครื่องใช้ และที่ดินไว้ ลวดลายของศิลาทับหลังสลักเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ เป็นเทวสถานของขอมโบราณที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ

  • ลักษณะทั่วไป

เป็นปราสาทขอมขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ มีปรางค์ ๖ หลัง ประกอบด้วยระเบียงคตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อด้วยหินทราย และแลง ประตูทั้งสี่ทิศมีมุข ช่องหน้าต่าง และช่องลมติดลูกกรงหิน

  • หลักฐานที่พบ

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ทับหลังพระอิศวรทรงโคนนทิ ทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระพุทธรูปศิลานาคปรก

  • เส้นทางเข้าสู่วัดสระกำแพงใหญ่

จากตัวเมืองศรีสะเกษ ไปตามถนนศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย ระยะทางประมาณ ๒๖ กิโลเมตร