แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - บ้านกุดคอเมย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
13/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

บ้านกุดคอเมย

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  หนองบัวลำภู

  • สถานที่ตั้ง บ้านกุดเมย ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดคอเมย อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบังลำภู

  • ประวัติความเป็นมา

กลุ่มชาวบ้านอาชีพทางเกษตรกรรมกลุ่มหนึ่งได้ค้นพบวัตถุโบราณและโครงกระดูก มนุษย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ กรมศิลปากรโดยสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นผู้สำรวจและประกาศเป็นเขตอนุรักษ์แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์

  • ลักษณะทั่วไป

เป็นแหล่งที่ขุดพบเครื่องใช้โบราณที่มีลักษณะคล้ายหลักฐานโบราณคดึในยุคบ้านเชียง

  • หลักฐานที่พบ

โครงกระดูก ภาชนะดินเผา เครื่องมือเหล็ก หินบดยา

  • เส้นทางเข้าสู่บนกดคอเมย

จากเส้นทางหมายเลข ๒๑๔๖ เส้นทางหนองบัวลำภู-โนนสัง ถึงบ้านหนองแวง เลี้ยวซ้ายประมาณ ๕ กิโลเมตร มีรถยนต์โดยสารประจำทางจากหนองบัวลำภู-โนนสัง