แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - แหล่งโบราณคดีเปือยหัวดง

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
13/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

แหล่งโบราณคดีเปือยหัวดง

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  อำนาจเจริญ

  • สถานที่ตั้ง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

  • ประวัติความเป็นมา

เป็นแหล่งโบราณคดีที่พบเสมาหิน ทั้งเสมาหินทรายและเสมาหินศิลาแลง มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ ซึ่งได้รับอิทธิพลสมัยทวารวดี และมีการนับถือพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง

  • ลักษณะทั่วไป

มีการสลักลวดลายนูนต่ำ ฐานเป็นรูปดอกไม้ รูปหม้อน้ำรูปสถูปยาว ตอนบนเป็นวงกลมคล้ายธรรมจักร และที่สำคัญเสมาที่วัดป่าเรไรมีรูปนกแก้วสองตัว ซึ่งไม่พบในใบเสมาที่อื่นเลย (ปัจจุบันเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี)

  • หลักฐานที่พบ

๑. เสมาหิน ภาชนะเผาลายเชือกทาบ พระพุทธรูปสมัยทวาราวดีตอนปลาย
๒. เสมาหินที่พบจะแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มเสมาหินทรายในเขตวัดโพธิ์ศิลา กลุ่มเสมาหิน ศิลาแลงวัดป่าเรไร และกลุ่มเสมาหินทรายหลังโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง

เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีเปือยหัวดง

จากอำนาจเจริญไปตามถนนสาย อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี ระยะทางประมาณ ๒๓ กิโลเมตร