วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
14/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

บ้านโพน

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  อุดรธานี

  • สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
  • ประวัติความเป็นมา

บ้านโพนเป็นชุมชนเกษตรกรรม อาชีพหลักทำนา เลี้ยงสัตว์ได้แก่ วัว ควาย เพื่อใช้งานและทำเกลือสินเธาว์ในหน้าแล้ง ผู้คนในหมู่บ้านจะออกไปหางานทำที่กรุงเทพฯ ประมาณร้อยละ ๕๐ บ้านโพนมีโรงเรียนประจำหมู่บ้านคือ โรงเรียนหมูม่นโพนสว่างวิทยาและมีวัดประจำหมู่บ้านคือ วัดโพนสว่าง

  • ลักษณะทั่วไป

เป็นเนินดินมีลักษณะค่อนข้างกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๐๐ เมตร ตัวแหล่งตั้งอยู่บนพื้นดินที่สูงประมาณ ๑๗๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเนินจากพื้นนาโดยรอบ ๔ - ๕ เมตร มีลำน้ำใกล้เคียงได้แก่ ห้วยผักหญ้าและห้วยอีเริง อยู่ห่างจากตัวแหล่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตก ประมาณ ๕๐ เมตร และ ๑๐๐ เมตร และมีห้วยวังโคนอยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๒ กิโลเมตร สภาพของแหล่งค่อนข้างสมบูรณ์และยังไม่ถูกรบกวน เมื่อขุดสำรวจพบกระดูกสัตว์ ภาชนะดินเผา เครื่องสำริด

  • หลักฐานที่พบ

๑. ขุดพบภาชนะดินเผา ลายเชือกทาบ เคลือบน้ำดินและเขียนสี
๒. พบกระดูกสัตว์
๓. พบโครงกระดูก
๔. เครื่องมือเครื่องใช้สำริด

  • สาระสำคัญที่พบ

ชุมชนบ้านโพนรู้จักทำภาชนะดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้โลหะมาแต่ก่อนประวัติศาสตร์นับเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยกับ บ้านเชียง

  • เส้นทางเข้าสู่แหล่ง

ออกจากจังหวัดอุดรธานีตามทางหลวงถนนมิตรภาพอุดรธานี-หนองคาย ถึงทางแยกบ้านนิคมประมาณ ๒๕ กิโลเมตร เลี้ยวขวามือเข้าอำเภอเพ็ญไปตามเส้นทางระหว่างอำเภอเพ็ญ- สร้างคอม ประมาณ ๕ กิโลเมตร ถึงบ้านธาตุออกจากบ้านธาตุไปบ้านโพนประมาณ ๕ กิโลเมตร จะถึงแหล่งขุดค้น