วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
19/02/2009
ที่มา: 
http://www.monstudies.com

คติคำสอนมอญ
พระมหาจรูญ ญาณจารี

คติคำสอน เป็นคำสอนที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในแต่ละท้องถิ่นได้ยึดถือ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และสอนลูกสอน หลาน ให้ดำรงตนในทางที่ถูกที่ต้องทางคดีโลกและคดีธรรม คติคำสอน จะแฝงไปด้วยข้อคิดที่เป็นประโยชน์ สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อ ระบบความคิด และวิถีชีวิตของกลุ่มชน ประยุกต์ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย แม้กระทั่งในปัจจุบัน

คติคำสอนมอญ.pdf

ไฟล์แนบขนาด
mon_doctrine.pdf61.76 KB