กฎหมายเกี่ยวกับชนเผ่า

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

กฎหมายเกี่ยวกับชนเผ่า เรื่องพัฒนาการของแนวคิดเรื่องสัญชาติ และความพยายามที่จะขจัด ปัญหาความไร้รัฐ ในประเทศไทย

พัฒนาการของแนวคิดเรื่องสัญชาติ และความพยายามที่จะขจัด ปัญหาความไร้รัฐ ในประเทศไทย
(Nationality developments in Thailand and efforts engaged by the Thai Government to reduce statelessness)


โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

------------------
๑. บทนำ

บทความเกี่ยวกับชนเผ่า เรื่องจริยธรรมของผู้ออกกฎหมาย: กรณีกฎหมายป่าชุมชน

จริยธรรมของผู้ออกกฎหมาย: กรณีกฎหมายป่าชุมชน

โดย ชูพินิจ เกษมณี
ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21ธันวาคม 2007