ชาวไทยเชื้อสายมอญ

ชุมชนมอญในประเทศไทย - คลองมอญ กรุงเทพฯ

คลองมอญ กรุงเทพฯ
องค์ บรรจุน

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญสามโคก จ.ปทุมธานี

มอญสามโคก จ.ปทุมธานี
วีรวัฒน์  วงศ์ศุภไทย

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญบ้านโป่ง-โพธาราม จ.ราชบุรี

มอญบ้านโป่ง-โพธาราม จ.ราชบุรี
สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์

ชุมชนมอญในประเทศไทย - บ้านมอญ จ.นครสวรรค์

บ้านมอญ จ.นครสวรรค์
องค์ บรรจุน

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญสลุย จ.ชุมพร

มอญสลุย จ.ชุมพร

ภาพเจดีย์มอญ

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญบางปลา จ.สมุทรสาคร

กินแกงกระเจี๊ยบที่บางปลา
ธนพัฒน์ มหาชัย

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญปากลัด มอญพระประแดง จ.สมุทรปราการ

มอญปากลัด มอญพระประแดง จ.สมุทรปราการ

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญคลองสิบสี่ (มอญหนองจอก) กรุงเทพฯ

มอญคลองสิบสี่ (มอญหนองจอก)
องค์ บรรจุน

Syndicate content