กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
21/11/2007
ที่มา: 
กฎกระทรวงวัฒนธรรม
ไฟล์แนบขนาด
view-document01.pdf54.54 KB