กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
21/11/2007
ที่มา: 
กฎกระทรวงวัฒนธรรม
ไฟล์แนบขนาด
view-document03.pdf53.59 KB