โครงการศึกษาวิจัย เพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/03/2009
ที่มา: 
คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- บทสรุปรายงานการศึกษาฉบับคัดย่อ และรายงานวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดรายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตามผลการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ไฟล์แนบขนาด
ProjectDsocial.pdf3.95 MB