สรุปการสัมมนา ““องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติเชิงรุกและตั้งรับ””

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
07/06/2012
ที่มา: 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ไฟล์แนบขนาด
สรุปสัมมนา.pdf3.67 MB