สถานการณ์ระบบข้อมูลและระบบสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
20/08/2012
ที่มา: 
สมัชชาปฏิรูป : ถอดบทเรียนมหาอุทกภัย 2554

ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการภัยพิบัติในไทย  

รายชื่อหน่วยงานปฏิบัติการหลักเพื่อการจัดทําข้อมูล  ประมวลและประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ  
โดยจําแนกการปฏิบัติการและหน่วยงานที่รับผิดชอบตามประเภทของภัยพิบัติซึ่งแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ  ขีดความสามารถ  และลักษณะการตอบสนองต่อเหตุ ตามที่ระบุในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๗ และนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

ระบบสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติในไทย 

- ระบบสื่อสารในประเทศไทยมีอะไรอยู่บ้าง?
- ระบบที่มีเป็นอย่างไร?
- ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบสื่อสาร

 

*************************************