ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 10 "จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม"

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
20/02/2008
ที่มา: 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, www.econ.tu.ac.th
ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 10 "จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม"
วันที่ : วันที่ 9 มีนาคม 2550
เวลา : 9.00 น.
สถานที่ : ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากร : ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ไฟล์แนบขนาด
01.pdf15.49 MB
02.ppt2.94 MB