เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 5: "กระบวนการยุติธรรม 2550" ว่าด้วยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
20/02/2008
ที่มา: 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, www.econ.tu.ac.th
เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 5: "กระบวนการยุติธรรม 2550" ว่าด้วยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
วันที่ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมเสวนา : ศ.ดร.คณิต ณ นคร
รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
รศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ไฟล์แนบขนาด
01.ppt52.5 KB