พืช

กล้วยไม้สำหรับผู้เริ่มต้น - ระพี สาคริก

เนื้อหาจากสารบัญ
- จากกล้วยไม้ถึงวิญญาณการพัฒนา
- พื้นฐานธรรมชาติกล้วยไม้
- ความสัมพันธ์ระหว่างกล้วยไม้กับชีวิตมนุษย์
- ประวัติความเป็นมาของการปลูกกล้วยไม้
- พฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้

หอมกลิ่นกล้วยไม้-2 - ระพี สาคริก

เนื้อหาตามสารบัญ
- เพียงข้าวเมล็ดเดียว
- ดอกกล้วยไม้ในดวงใจ
- สอนลูกหลานด้วยชีวิต
- ความมั่นคงของชีวิต
- ความอดทนอยู่ที่ไหน
- ชีวิตกับกล้วยไม้ การศุกษาเพื่อสันติสุขของเพื่อนมนุษย์

หอมกลิ่นกล้วยไม้ - ระพี สาคริก

เนื้อหาตามสารบัญ
- แนวทางในการพัฒนากล้วยไม้ของประเทศไทย
- คุณค่าแห่งความเป็นครู
- การสำรวจกล้วยไม้ที่ดอยอินทนนท์
- ข้อคิดในการเลี้ยงกล้วยไม้
- สาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการผสมกล้วยไม้
- การวิจัย

กล้วยไม้ไทย - ระพี สาคริก

เนื้อหากล่าวถึงการจำแนกพันธุ์กล้วยไม้กุลต่างๆ วิธีดูลักษณะไปจนถึงประเภท และการปลูก

กล้วยไม้สำหรับตัดดอก - ระพี สาคริก

กล้วยไม้สำหรับตัดดอกโดยระพี สาคริก

การเลี้ยงหวายขนาดออกดอก

การเลี้ยงหวายขนาดออกดอก
- โรงเรือนสำหรับเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย
- ภาชนะปลูก
- เครื่องปลูก
- การขยายพันธุ์
- วิธีปลูกหวายขนาดออกดอก
- การให้น้ำ
- การให้ปุ๋ย
- ดอกหวายเพื่อการค้า

กล้วยไม้ - ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

เพื่อมูลนิธิตระการศักดิ์ มณีภาค
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดูลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า - ระพี สาคริก

การดูลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า - ระพี สาคริก

เกาะโอกินาวา กับ อนาคตของวงการกล้วยไม้ไทย - ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

ร่วมใจกันจัดพิมพ์โดย
- สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
- สมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
- สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชูปถัมป์
- สมาคมแคทลียาแห่งประเทศไทย

หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆไป - ระพี สาคริก

หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆไป โดยศ.ระพี สาคริก

เนื้อหา
- แฟกเตอร์ที่บังคับการเจริญเติบโตของต้นไม้
- ธาตุสำคัญที่เป็นอาหารของต้นไม้
- ประเภทของปุ๋ย

Syndicate content