สุขภาพทางจิตวิญญาณ : สุขภาพทางปัญญา

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
24/12/2007
ที่มา: 
สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

นำเสนอข้อมูลสุขภาพ ที่หมายถึงสภาวะเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล ทั้งมติ ทางกาย ทางใจ ทางจิต ทางวิญญาณ และทางสังคม ข้อมูลโดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี

ไฟล์แนบขนาด
9281-A-W3.pdf289.05 KB