สังคมวิทยา (111)

ลูกเสือ

จาก คลังปัญญาไทย, สารานุกรมฟรี

Jump to: navigation, search

จากส่วนตัวถึงส่วนรวม

จงเอาใจเขาใส่ใจเรา

ความเจริญเดินตามรอยเท้าคน

คนหน้าไหว้หลังหลอก

ก้าวไปสู่ความเป็นสากล ?

วัฏจักรของวิถีชีวิต

เรื่องราวของคนพูดกลับกลอก

Syndicate content