มหัศจรรย์การเรียนรู้ โครงงานคุณธรรม

Watch this video!

กระดาษหน้าที่3 - มหัศจรรย์การเรียนรู้ โครงงานคุณธรรม

โครงงานธุรกิจคุณธรรม - ธรรมะบรรยาย


40:06 minutes (16.07 MB)

สัจธรรมเพื่อจะได้สดับไว้ประดับสติตนเองให้มั่นคง - ศ.ระพี สาคริก

หากใครอ่านจดหมายฉบับที่แนบมานี้แล้ว มองเห็นสัจธรรมผมใคร่จะขออธิบายถึงที่มาของจดหมายฉบับนี้ เพื่อว่าแต่ละคนผู้เข้าถึงแล้ว คงจะให้ความสนใจเหตุอันเป็นที่มาเพื่อจะได้สดับไว้ป

สิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นเราเห็นได้มิใช่หรือ - ศ.ระพี สาคริก

สิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นเราเห็นได้มิใช่หรือ 20 ก.ค. 2530. 2 หน้า

สติฉันอยู่ไหน - ศ.ระพี สาคริก

ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

สติฉันอยู่ไหน 1 ม.ค. 2528. 1 หน้า

Syndicate content