วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
16/06/2008
ที่มา: 
www.olddreamz.com, 777 แก้วสารพัดนึก, Robert Graves

๗๗๗ แก้วสารพัดนึก
หนังสือและเอกสารเก่าเหล่านี้มีแหล่งข้อมูลจาก ห้องสมุด "๗๗๗ แก้วสารพัดนึก"
ของคุณเจ็ตกรแห่ง geocities.com/kit119 ผู้มีความอุสาหะ วิริยะ ค้นหาและรวบรวมเอาไว้ ในรูปของ text files
เนื่องจากเว็บไซต์ดังกล่าวอาจปิดตัวไปแล้ว เป็นที่น่าเสียดาย
จึงได้นำบางส่วนมาเก็บไว้ที่นี่เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าต่อไป
ขอได้รับความขอบคุณจาก Old Dreamz มา ณ ที่นี้

ไฟล์แนบขนาด
Introduction.txt52.81 KB
Early Man Note.txt21.62 KB
Early Man and Egypt Notes.txt156.33 KB
New Larousse Encyclopedia of Mythology Part 1.txt44.06 KB
New Larousse Encyclopedia of Mythology Part 2 .txt191.51 KB
New Larousse Encyclopedia of Mythology Part 3.txt131.88 KB
New Larousse Encyclopedia of Mythology Part 4.txt512.65 KB
New Larousse Encyclopedia of Mythology Part 5.txt311.31 KB
New Larousse Encyclopedia of Mythology Part 6.txt92.98 KB
New Larousse Encyclopedia of Mythology part 7.txt344.67 KB
New Larousse Encyclopedia of Mythology Part 8 (includes biblio).txt237.97 KB