บัญชีค่าเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
08/12/2007
ที่มา: 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

บัญชีค่าเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ท้ายกฎกระทราง ฉบับที่ ๓ (..๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ..๒๕๐๔ 

 ลำดับ

       จังหวัด

                    รายชื่อ

อัตราค่าเข้าชม (บาท)

สัญชาติไทย

สัญชาติอื่น

บัตรปลีก

บัตรรวม

บัตรปลีก

บัตรรวม

กรุงเทพมหานคร

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  เขตพระนคร

2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราช-พิธี   เขตบางกอกน้อย

3.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เขตพระนคร

4.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ    ข้างต้น  เขตดุสิต

๒๐

๑๐

   

๑๐

๓๐

๔๐

๓๐

๓๐

 

 ๘๐

กาญจนบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี

2.อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์   อำเภอไทรโยค

๑๐

๑๐

-

-

๓๐

๔๐

-

-

กำแพงเพชร

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   กำแพงเพชร   อำเภอเมืองกำแพงเพชร

2.อุทยานประวัติศาสตร์    กำแพงเพชร   อำเภอเมืองกำแพงเพชร

๑๐

  

๑๐

-

 -

๓๐

 ๔๐

-

-

ขอนแก่น

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ    ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น

๑๐

-

๓๐

-

ชัยนาท

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งขาติ ชัยนาทมุนี  อำเภอเมืองชัยนาท

-

๑๐

-

เชียงราย

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เชียงแสน อำเภอเชียงแสน

2.โบราณสถานวัดป่าสัก  อำเภอเชียงแสน

๑๐

๑๐

-

-

๓๐

๓๐

-

-

เชียงใหม่

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

๑๐

-

๓๐

-

นครปฐม

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม

๑๐

-

๓๐

-

นครราชสีมา

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   มหาวีรวงค์ อำเภอเมือง   นครราชสีมา           

2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย   อำเภอพิมาย

3.โบราณสถานวัดพนมวัน          อำเภอเมืองนครราชสีมา

4.อุทยาประวัติศาสตร์พิมาย       อำเภอพิมาย

5.โบราณสถานเมืองแขก   อำเภอสูงเนิน

 ๑๐

 

๑๐

๑๐

 

 ๑๐

๓๐

๑๐

๓๐

 

๓๐

๔๐

๓๐

  

100

๑๐

นครศรีธรรมราช

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   นครศรีธรรมราช    อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๑๐

-

๓๐

-

๑๑

น่าน

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน   อำเภอเมืองน่าน

๑๐

-

๓๐

-

๑๒

บุรีรัมย์

1.อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง    อำเภอนางรอง

2.โบราณสถานปราสาทเมืองต่ำ   อำเภอประโคนชัย

๑๐

๑๐

-

-

๔๐

๓๐

-

-

๑๓

ปราจีนบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ปราจีนบุรี   อำเภอเมืองปราจีนบุรี

๑๐

-

๓๐

-

๑๔

พระนครศรีอยุธยา

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  จันทรเกษม   อำเภอพระนครศรีอยุธยา

2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ    เจ้าสามพระยา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา

3.โบราณสถานวัดมเหยงค์    อำเภอพระนครศรีอยุธยา

4.โบราณสถานวัดมหาธาตุ   อำเภอพระนครศรีอยุธยา

๑๐

๑๐

  ๑๐

๑๐

 ๖๐

๓๐

๓๐

 ๓๐

๓๐

   ๑๘๐

5.โบราณสถานวัดราชบูรณะ   อำเภอพระนครศรีอยุธยา

6.โบราณสถานวัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังโบราณ    อำเภอพระนครศรีอยุธยา

7.โบราณสถานวัดพระราม   อำเภอพระนครศรีอยุธยา

8.โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม   อำเภอพระนครศรีอยุธยา

๑๐

๑๐

 ๑๐

๑๐

 ๖๐

๓๐

๓๐

 ๓๐

๓๐

  ๑๘๐

๑๕

พัทลุง

1.โบราณสถานวังเจ้าเมืองพัทลุง   อำเภอเมืองพัทลุง

-

๓๐

-

๑๖

เพชรบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   พระนครคีรีและอุทยาน ประวัติศาสตร์พระนครคีรี

2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   รามราชนิเวศน์    อำเภอเมืองเพชรบุรี

๒๐

 ๑๐

-

 -

๔๐

 ๓๐

-

 -

๑๗

เพชรบูรณ์

1.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ   อำเภอศรีเทพ

๑๐

-

๓๐

-

๑๘

ภูเก็ต

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง    อำเภอถลาง

๑๐

-

๓๐

-

๑๙

ราชบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี   อำเภอเมืองราชบุรี

๑๐

-

๓๐

-

๒๐

ลพบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จ    พระนารายณ์    อำเภอเมืองลพบุรี

2.โบราณสถานบ้านวิชาเยนทร์    อำเภอเมืองลพบุรี

3.โบราณสถานวัดพระศรีมหาธาตุ    อำเภอเมืองลพบุรี

๑๐

๑๐

 ๑๐

-

 -

 -

๓๐

 ๓๐

 ๓๐

-

 -

 -

๒๑

ลำพูน

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญ-ไชย อำเภอเมืองลำพูน

๑๐

-

๓๐

-

๒๒

สุพรรณบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง    อำเภออู่ทอง

๑๐

-

๓๐

-

๒๓

สุโขทัย

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   รามคำแหง อำเภอเมืองสุโขทัย

2.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   ชั้นใน  อำเภอเมืองสุโขทัย

3.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   ชั้นนอก ด้านทิศเหนือ   อำเภอเมืองสุโขทัย

4.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   ชั้นนอก ด้านทิศตะวันออก   อำเภอเมืองสุโขทัย

5.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   ชั้นนอก ด้านทิศตะวันตก   อำเภอเมืองสุโขทัย

6.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   ชั้นนอก ด้านทิศใต้   อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย

7.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   สวรรค-วรนายก   อำเภอสวรรคโลก

8.เตาทุเรียงเกาะน้อย   อำเภอศรีสัชนาลัย

9.อุทยาประวัติศาสตร์   ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย

๑๐

๑๐

 ๑๐

 ๑๐

๑๐

 ๑๐

 ๑๐

  

๑๐

 ๑๐     

 ๓๐

๓๐

๔๐

 ๓๐

 ๓๐

๓๐

 ๓๐

 ๓๐

 ๓๐

 ๔๐

 ๑๕๐

๒๔

สงขลา

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา   อำเภอเมืองสงขลา

๑๐

-

๓๐

-

๒๕

สิงห์บุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   อินทรบุรี  อำเภออินทรบุรี

-

-

๒๖

สุราษฎร์ธานี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา    อำเภอไชยา

๑๐

-

๓๐

-

๒๗

สุรินทร์

1.โบราณสถานปราสาทบ้านพลวง  อำเภอปราสาท

2.โบราณสถานปราสาทศรีขรภูมิ   อำเภอศรีขรภูมิ

๑๐

๑๐

-

-

๓๐

๓๐

-

-

๒๘

อุดรธานี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   บ้านเชียง อำเภอบ้านเชียง

2.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท   อำเภอบ้านผือ

๑๐

๑๐

-

-

๓๐

๓๐

-

-

๒๙

อุบลราชธานี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   อุบลราชธานี   อำเภอเมืองอุบลราชธานี

๑๐

-

๓๐

-