วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/02/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์วิถีชาวบ้านของ ครูศรีจันทรัตน์ กันทะวัง http://school.obec.go.th/phifo/index.html

กว่าจะเป็นลำปาง -จากหนังสือนครลำปาง

จาก เว็บไซต์วิถีชาวบ้านของ ครูศรีจันทรัตน์  กันทะวัง

ไฟล์แนบขนาด
school-obec-02.pdf142.36 KB
school-obec-03.pdf53.64 KB