ลายไทย

ภาพ:Tha1.jpg

คู่มือนำทางชีวิต...รักพ่อ เพื่อพ่อ

กรณีศึกษาการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

รวมตัวชี้วัดเกี่ยวกับ "ความอยู่เย็นเป็นสุข"

สปรส. ได้รวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับประเด็น "ความอยู่เย็นเป็นสุข" ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ใช้ในต่างกรรมต่างวาระกันไว้ รวมทั้งหมด 8 กลุ่มตัวชี้วัด

ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข (South)

หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของชุมชนที่มีการสร้างสุขภาวะอันนำไปสู่ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข (Center)

หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของชุมชนที่มีการสร้างสุขภาวะอันนำไปสู่ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข (Northeast)

หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของชุมชนที่มีการสร้างสุขภาวะอันนำไปสู่ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข (North)

หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของชุมชนที่มีการสร้างสุขภาวะอันนำไปสู่ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข (Title)

หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของชุมชนที่มีการสร้างสุขภาวะอันนำไปสู่ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

Syndicate content