ลำปาง

เรื่องของขวัญ

เรื่องของขวัญ
ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน  

ขวัญเป็นความเชื่อของชาวล้านนาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนพืช สัตว์หรือสิ่งของต่างมีขวัญทั้งสิ้น

กินอ้อ พิธีกรรมตอกย้ำความมั่นใจ

กินอ้อ พิธีกรรมตอกย้ำความมั่นใจ

ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

กลองปู่จา คุณค่าแห่งความเอื้ออาทร

กลองปู่จา คุณค่าแห่งความเอื้ออาทร

ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

Syndicate content