นิยาม

ความหมายของ "วัฒนธรรม" - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ความหมายของ "วัฒนธรรม"

นักวิชาการวัฒนธรรมหลายท่านได้ให้คำจำกัดความ
คำว่า "วัฒนธรรม" ไว้ดังนี้

Syndicate content