thai food

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง แกงบอน (สันรุ่งเรือง ตำบลน้ำมวบ)

69
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง แกงบอน (สันรุ่งเรือง ตำบลน้ำมวบ)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง หลามบอน (นาเคียน)

68
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง หลามบอน (นาเคียน)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง การต๋ำข้าวซ้อมมือ

67
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง การต๋ำข้าวซ้อมมือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง ผักอะหยิ อะเหยาะ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง ผักอะหยิ อะเหยาะ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง ลูกแป้งเหล้า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง ลูกแป้งเหล้า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง ลู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง ลู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง ตำมะเขือหำม้า (มะเขือยาว)

62
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง ตำมะเขือหำม้า (มะเขือยาว)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง ขนมซี่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง ขนมซี่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง การทำเหล้าพื้นเมือง (เหล้าเถื่อน)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง การทำเหล้าพื้นเมือง (เหล้าเถื่อน)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง การเคี้ยวหมาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา กำกิ๋น ของกิ๋น และการถนอมอาหาร เรื่อง การเคี้ยวหมาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

Syndicate content