สัมมนา

ผลจากการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (บรรยายพิเศษ)


32:10 minutes (29.45 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายพิเศษในที่ประชุมสัมมนา
เรื่อง "ผลจากการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม"
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

Syndicate content