วัฒนธรรมมอญ

มอญ เม็ง ตะเลง รามัญ

มอญ เม็ง ตะเลง รามัญ
องค์ บรรจุน

มอญ เป็นชนชาติเก่าแก่ในแหลมสุวรรณภูมิ อยู่ในตระกูลมอญ-เขมร  มีการเรียกชื่อชนชาติต่าง ๆ กันออกไป ได้แก่ มอญ เม็ง ตะเลง รามัญ

เพลงโนเน (เพลงในวงขนมจีน)

เพลงโนเน (เพลงในวงขนมจีน)     
คัดจากเว็บไซต์บ้านขนมจีน


ตำแป้งขนมจีน ของคนมอญสามโคก ปทุมธานี

ผู้หญิงมอญ (สังขละ) วิถีชีวิต จารีตประเพณี สู่ อัตลักษณ์แห่งชาติ

ผู้หญิงมอญ (สังขละ) วิถีชีวิต จารีตประเพณี สู่ อัตลักษณ์แห่งชาติ
โดย...สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


สาวมะละแหม่ง

 

Syndicate content