การละเล่นพื้นบ้านและนาฏศิลป์ (381)

หนังตะลุง - ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุง

ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุง

หนังสุเมธน้อย ซุปเปอร์เปี๊ยก

Watch this video!

โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

ผู้จัดทำ
นายอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร
[email protected]
โทรศัพท์ ๐๑-๘๕๔๔๔๗๒

คณะที่ปรึกษา

หนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล

Watch this video!

โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

ผู้จัดทำ

นายอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร
[email protected]
โทรศัพท์ ๐๑-๘๕๔๔๔๗๒

การละเล่นพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เจรียงซันตูจ (การเกี้ยวพาราสีในรูปร้องรำทำเพลง)

เจรียงซันตูจ (การเกี้ยวพาราสีในรูปร้องรำทำเพลง)

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  สุรินทร์

Syndicate content