ชนเผ่าในประเทศไทย ชนเผ่าลัวะ (Lua)

ชนเผ่าลัวะ (Lua)
    เขตที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นของชาวลัวะ ได้แก่ บริเวณที่ราบสูงบ้านบ่อหลวง
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรลัวะในประเทศไทยมีประมาณ ๒๒,๒๖๐ คน

Syndicate content