ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/12/2007
ที่มา: 
วิกิพิเดียไทย

 

        ตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราสัญลักษณ์สำหรับงานเฉลิมฉลองอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ จากการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแบบโดยรัฐบาลเพื่อทรงเลือกแบบที่เหมาะสมดังกล่าว

[แก้ไข] ความหมายของตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

        อักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร สีเหลืองนวลทองอันเป็นสีประจำพระชนมวารขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง บนพื้นสีน้ำเงินเจือทองอันเป็นสีประจำราชวงศ์จักรีล้อมด้วยเพชรอันเป็นเอกแห่งรัตนะหมายความว่าเหล่านักปราชญ์ราชกวีสำคัญอีกบรรดาช่างอันมีชื่อพระยาช้างสำคัญนางงามเหล่าทแกล้วทหารข้าราชบริพารอันยอดฝีมือในการปฏิบัติราชการอย่างสุจริตยิ่ง

        เหล่านี้ เปรียบด้วยเพชรอันมีชื่อว่ารัตนะแวดล้อมประดับพระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริยาธิราชพระองค์นั้นอันเหนือยิ่งกว่าเพชรอันได้ชื่อว่ารัตนะทั้งปวงคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตเป็นเพชรอันยอดค่ายิ่งในดวงใจราษฎร์ทรงบำบัดทุกข์ผดุงสุขเป็นที่พึ่งอันเกษมสุขร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกรซึ่งต่างเชื้อชาติศาสนาในประเทศไทยของพระองค์

        อนึ่ง อักษรพระปรมาภิไธยย่อภปรนี้ประดิษฐานบนพระราชอาสน์ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎประกอบพระอุณาโลมแวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรีและวาลวีชนีพระแส้หางช้างเผือกทอดสอดอยู่ในกงพระที่นั่งภัทรบิฐเบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฎมีธารพระกร และวาลวีชนี ทอดสอดอยู่เบื้องขวาแห่งกงพระที่นั่งภัทรบิฐ อันประดิษฐานบนฐานเขียงซึ่งทอดฉลองพระบาทประดิษฐานอยู่

        เหล่านี้รวมเรียกว่าเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ตามพระราชพิธีสมโภชเครื่องราชกกุธภัณฑ์ประกอบด้วยสิ่งอันแสดงความเป็นกษัตริย์ทั้ง ๕ คือ พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี ธารพระกร วาลวีชนีและพระแส้ และฉลองพระบาทอันมีความหมายถึงปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติล่างลงมาเป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทองเขียนอักษรสีทองความว่า “ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙” ปลายแห่งแพรแถบผูกเป็นภาพกระบี่ธุชเป็นวานรภายขาวมือถือก้านลายซุ้มอันเป็นกรอบลายของตราสัญลักษณ์ฯ อยู่ด้านขวาส่วนด้านซ้ายปลายแพรแถบผูกเป็นภาพพระครุฑพ่าห์เป็นครุฑหน้าขาวกายสีเสนปนทองมือถือก้านลายกรอบแห่งตราสัญลักษณ์ฯ

        พื้นภาพตราสัญลักษณ์ฯ ทั้งหมดสีเขียวปนทองอันหมายถึงสีอันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพและยังหมายถึง สีของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แห่งผืนภูมิประเทศที่ทรงปกครองทำนุบำรุงอย่างหนักยิ่งมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมาณ บัดนี้ถึงมหามงคลสมัย ที่จะเฉลิมฉลองพระเกียรติ ในการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อันยาวนานที่สุดยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดในพระราชพงศาวดารในสยามประเทศ

[แก้ไข] ข้อปฏิบัติการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ และการประดับธงกับตราสัญลักษณ์ฯ

        เนื่องในมหามงคลสมัยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ และรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้กำหนดการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการประดับธงกับตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ ดังนี้

        ๑. กรณีที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการจัดทำสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการ เพื่อพิจารณาคำขออนุญาต

        ๒. โครงการและกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ แล้ว สามารถนำตราสัญลักษณ์ฯ ไปใช้ในโครงการและกิจกรรมได้เลย โดยให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการทราบเพื่อรวบรวมบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ยกเว้นโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดรายได้จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักราชเลขาธิการก่อน

        ๓. ให้ประดับธงชาติไทยคู่กับธงผืนผ้าสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ฯ บนผืนผ้าและประดับตราสัญลักษณ์ฯ ตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ ทั้งนี้ให้ประดับในระยะเวลาของการจัดงาน งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต