ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
08/12/2007
ที่มา: 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร

โบราณวัตถุที่จะขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร  มีหลักเกณฑ์  ดังนี้

๑.   ประเภทของโบราณวัตถุ

                      โบราณวัตถุที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ โบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิด

ในต่างประเทศ  ประเภทพระพุทธรูป  เทวรูป  หรือรูปเคารพในศาสนา  และชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของ

โบราณสถานตามพิกัดอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ ๙๗๐๓.๐๐๙  แบ่งเป็น ๓ ประเภท  คือ

                      ๑.      พระพุทธรูป

                      ๒.     เทวรูปหรือรูปเคารพในศาสนา

                      ๓.     ชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของโบราณสถาน

๒.    วัตถุประสงค์ในการขอนำเข้ามาในราชอาณาจักร

                      ๑.      นำมาจัดแสดงเพื่อการศึกษาและเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

                                โดยมีกำหนดระยะเวลาในการจัดแสดง  และส่งกลับไว้แน่นอน

                      ๒.     เพื่อการสักการบูชา  ในปริมาณไม่เกิน  ๒  ชิ้น

                      ๓.     เพื่อบริจาคให้แก่ส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ

๓.     ระยะเวลาที่ขอนำเข้ามาในราชอาณาจักร

                      กรมศิลปากรจะได้พิจารณาอนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป

๔.     ผู้ขออนุญาตนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้

                      (๑)    ผู้ขออนุญาตจะต้องไปซื้อแบบฟอร์มในการขออนุญาตนำเข้า (แบบ ข.๑  ข.๒  หรือ ข.๓ 

                           แล้วแต่กรณี) ที่กระทรวงพาณิชย์  สนามบินน้ำ  จังหวัดนนทบุรี  พร้อมกรอกรายละเอียดต่าง ๆ

                          ตามแบบฟอร์ม

                      (๒)   ผู้ขออนุญาตทำหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากร  โดยแจ้ง  เรื่อง  ขออนุญาตนำพระพุทธรูป หรือ

                           เทวรูปหรือรูปเคารพในศาสนา  หรือชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของโบราณสถาน หรือทั้งหมด

                            เข้ามาในราชอาณาจักร  โดยแจ้งรายละเอียด  จำนวน  ชนิด  ขนาด  (กว้าง, ยาว, สูง เป็น

                           เซนติเมตร)  ของโบราณวัตถุ  และระบุสถานที่เก็บโบราณวัตถุที่นำเข้าพร้อมหมายเลข

                             โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

                      (๓)   เอกสารแนบการขออนุญาตนำเข้าประกอบด้วย

                                ๑.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                                ๒.    สำเนาทะเบียนบ้าน

                                ๓.     หลักฐานการซื้อขาย

                                ๔.     ใบขนส่งสินค้า  หรือ Invoice

                                ๕.     ถ้าเป็นโบราณวัตถุจะต้องขอใบอนุญาตนำของออกจากประเทศนั้นๆ ด้วย

                       (๔)   ภาพถ่ายโบราณวัตถุที่ขออนุญาตนำเข้าเฉพาะด้านหน้า  โดยถ่ายภาพ ๑ ครั้ง อัดพร้อมกัน

                           จำนวน ๒ ใบ ขนาด  ๓ x ๕  นิ้ว

                      (๕)   ผู้ขออนุญาตจะต้องทำหนังสือขออนุญาตด่านศุลกากรเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร 

                           เข้าตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุในคลังตามระเบียบกรมศุลกากร

                      (๖)   ผู้นำเข้าจะต้องจัดพาหนะ  รับ – ส่ง พนักงานเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ไปตรวจพิสูจน์

                          โบราณวัตถุนั้น ๆ

๕.     สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

                      •        สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เลขที่ ๘๑/๑ ถนนศรีอยุธยา  แขวงวชิระ เขตดุสิต

                           กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐      โทรศัพท์ , โทรสาร  ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๓๓, ๐ ๒๒๘๑ ๖๗๖๖

                      •        สำนักงานเลขานุการกรม  กลุ่มนิติการ  โทรศัพท์  ๐ ๒๒๒๒ ๔๕๖๖, ๐ ๒๒๒๕ ๘๙๕๘

                                โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๑๗๕๑

______________________________