โบราณวัตถุ

การขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

การขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

การขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

การขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

ขั้นตอนการขออนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ

ขั้นตอนการขออนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ

ขั้นตอนที่ ๑      ยื่นคำขอได้ที่สถานที่  ดังนี้

                        ๑.๑   กรณีผู้ขอมีสถานที่ทำการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ สำนักพิพิธภัณฑ-

ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร

ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร

โบราณวัตถุที่จะขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร  มีหลักเกณฑ์  ดังนี้

๑.   ประเภทของโบราณวัตถุ

กิจกรรม ค่ายเยาวชน เรียนรู้โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พช.กาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘

กิจกรรม ค่ายเยาวชน เรียนรู้โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
พช.กาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘
Syndicate content
กิจกรรม ค่ายเยาวชน เรียนรู้โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
พช.กาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘