ขั้นตอนการขออนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
08/12/2007
ที่มา: 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ขั้นตอนการขออนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ

ขั้นตอนที่ ๑      ยื่นคำขอได้ที่สถานที่  ดังนี้

                        ๑.๑   กรณีผู้ขอมีสถานที่ทำการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ สำนักพิพิธภัณฑ-

                                 สถานแห่งชาติ  กรมศิลปากร

                        ๑.๒   กรณีที่ผู้ขอมีสถานที่ทำการค้าในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น

                                 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น  หากในจังหวัดนั้นไม่มีพิพิธภัณฑ-

                                 สถานแห่งชาติ  ให้ยื่น  ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแห่งจังหวัดนั้น

ขั้นตอนที่ ๒       กรอกแบบฟอร์ม  ศก.๑

                        ๒.๑   กรณีเป็นบุคคลธรรมดา            

                        ๒.๒   กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ      

                        ๒.๓   กรณีเป็นนิติบุคคล                  

ขั้นตอนที่ ๓       แนบเอกสารและหลักฐาน

                        ๓.๑   กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(‏ก)     ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งแทนบัตรประจำตัวประชาชนได้

(‏ข)     สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน

(‏ค)      รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ของผู้ขอรับใบอนุญาต ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน  จำนวน ๒ รูป

(‏ง)     แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ทำการค้า

(‏จ)     สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ ใบทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

                        ๓.๒   กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ

(ก)    บัญชีรายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

(ข)   ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้  ของหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ค)      สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

(‏ง)     รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ของหุ้นส่วนผู้จัดการ นาด ๑  นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน  จำนวน ๒ รูป

(จ)   แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ทำการค้า

(ฉ)   สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์  ใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

                       ๓.๓   กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

      (ก)  หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

(ข)  บัญชีรายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

(ค) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งแทนบัตรประจำตัวประชาชนได้  ของหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ง) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ

(จ) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน  จำนวน ๒ รูป

(ฉ) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ทำการค้า

(ช) สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์  ใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

                        ๓.๔   กรณีเป็นบริษัทจำกัด

                                 (ก)   หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท