โครงการคำทับศัพท์/การทับศัพท์เป็นภาษาไทยจากสัทอักษรสากล - วิกิพีเดีย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/03/2009
ที่มา: 
วิกิพีเดีย - โครงการคำทับศัพท์/การทับศัพท์เป็นภาษาไทยจากสัทอักษรสากล http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5

วิกิพีเดีย:โครงการคำทับศัพท์/การทับศัพท์เป็นภาษาไทยจากสัทอักษรสากล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การทับศัพท์คำจากภาษาอังกฤษ เป็นอักษรไทย สำหรับใช้ในการเขียนภาษาไทย โดยถอดจาก "การออกเสียง" ที่บันทึกด้วยสัทอักษรสากล ทั้งนี้ก็เพราะภาษาอังกฤษนั้นมิได้ออกเสียงตามระบบการสะกดคำดังในระบบการเขียนอื่น ๆ (เช่น ระบบการเขียนอักษรไทย หรือ อักษรเทวนาครี เป็นต้น)

[แก้] เสียงพยัญชนะ

IPA ตัวอักษรที่แสดงเสียงอ่าน สะกดคำขึ้นต้น สะกดคำลงท้าย และการันต์
p p
b b
t t ต? ท?
d d
k c (+ a, o, u, พยัญชนะ), k, ck, ch, qu (บางครั้ง) conquer, kh (ศัพท์จากภาษาอื่น) ค?
g g, gh, gu (+ a, e, i), gue (คำลงท้าย)
m m
n n
ŋ n (ก่อน g หรือ k และบางครั้ง c), ng  
f f, ph, gh (คำลงท้าย) laugh, rough
v v
θ th ท? ธ? ท? ธ?
ð th
s s, c (+ e, i, y), sc (+ e, i, y) ส? ซ?
z z, s, ss ,x(ขึ้นต้น)
ʃ sh, sch, ti, ci, si/ssi, ch(คำฝรั่งเศส), บางครั้ง s sugar
ʒ si, zh (ศัพท์จากภาษาอื่น), z, su, g (คำฝรั่งเศส)(+e, i, y) genre ช? จ? ช? จ?
x kh, ch, h (ศัพท์จากภาษาอื่น)
h h (คำขึ้นต้น) -
ch, tch บางครั้ง tu, t (+ u, ue, eu)
j, g (+ e, i, y), dg (+ e, i, พยัญชนะ) badge, judg(e)ment d (+ u, ue, ew) dune, due, dew จ? ก? จ? ก?
ɹ r, wr (คำขึ้นต้น) ร์ (เฉพาะการันต์)
j y (ขึ้นต้นหรือ ล้อมด้วยสระ)
l l
w w

[แก้] เสียงสระ

[แก้] อ้างอิง

โครงการคำทับศัพท์/การทับศัพท์เป็นภาษาไทยจากสัทอักษรสากล เป็นบทความเกี่ยวกับ ภาษา หรือ ตัวอักษร ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหาหรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการคำทับศัพท์/การทับศัพท์เป็นภาษาไทยจากสัทอักษรสากล ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ หรือ ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ภาษา