การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (11)

หญ้าก๋งกาย ผ้าห่มคลุมดิน

หญ้าก๋งกาย ผ้าห่มคลุมดิน
ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา - ด้านการจัดการ เรื่อง หลักลอ

หลักลอ เป็นหลักไม้ที่ใช้ปักป้องกันตลิ่งพัง และทำเป็นที่อยู่อาศัยของปลา ทำให้มีปลาชุกชุม เป็นการสร้างแหล่งอาหารอีกด้วย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา - ด้านการจัดการ เรื่อง การหาสายน้ำในการขุดบ่อน้ำ

ภูมิปัญญาด้านการจัดการ เรื่อง การหาสายน้ำในการขุดบ่อน้ำ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา - ด้านการจัดการ เรื่อง การเผาถ่านของบ้านน้ำมวบ

ภูมิปัญญาด้านการจัดการ เรื่อง การเผาถ่านของบ้านน้ำมวบ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา - ด้านการจัดการ เรื่อง หนตางสายแพร่-น่าน

26
ภูมิปัญญาด้านการจัดการ เรื่อง หนตางสายแพร่-น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา - ด้านการจัดการ เรื่อง แหล่งน้ำ

ภูมิปัญญาด้านการจัดการ เรื่อง แหล่งน้ำ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา - ด้านการจัดการ เรื่อง น้ำบ่อ

น้ำบ่อ เป็นแหล่งน้ำที่ผู้คนพื้นบ้าน ขุดไว้ เพื่อใช้ อาบ ใช้กิน

ภูมิปัญญาด้านการจัดการ เรื่อง น้ำบ่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

 

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง วิถีชีวิตการพึ่งพิงป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี

ตัวอย่างแมลงที่ได้จากป่า

เรื่อง วิถีชีวิตการพึ่งพิงป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี

โดย ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การจัดการป่าจากของชุมชนบ้านย่างซื่อ

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2550

ของ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 16 (ตรัง)

เรื่อง  การจัดการป่าจากของชุมชนบ้านย่างซื่อ

สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

Syndicate content