วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/C19.HTML

ผ้าทองิ้วราย
Ngew-rai woven cloth


อาชีพหลักของราษฎรในจังหวัดสิงห์บุรีคือ การทำเกษตรกรรมและทำผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นอาชีพ เสริมเพื่อสร้างรายได้ให้ครัวเรือน เดิมจังหวัดสิงห์บุรีไม่มีการทอผ้าภายในจังหวัด เพิ่งจะมีการรวมกลุ่มแม่บ้าน ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี โดยไปเข้ารับการฝึกอบรมการทอผ้าจากจังหวัดลพบุรี ซึ่งต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีการตั้งกลุ่มหัตถกรรมทอผ้างิ้วรายขึ้น

Sing Buri

The primary job of most people in Singburi is agriculture. They also make OTOP products for their additional income. People did not weave in the past. Later on, housemaids at Ngew-rai sub-district of Inburi distrcit, gathered up to practice weaving skills in Lopburi province. The Weaving Handycraft Group. Support Foundation at Ngew-rai Sub-district then has been established in June B.E. 2547.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค