ชาวม้งทำนาที่เชียงใหม่ 2

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
16/05/2009
หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน   	 	 	 	 	 แดดอ่อนๆในยามเย็นที่สาดลงมาตรงหน้าพอดี ทำให้ทิวทัศน์โดยรอบดูสวยงาม
ที่มา: 
เว็บไซต์โฟโต้ออนทัวร์ http://www.photoontour.com