วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
21/05/2009
ที่มา: 
คุณเฉลิมศรี พัฒนา ชมรมซอท์ฟบอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาพกินเจ จ.ระนอง ปี51