Embed: 

Download the original : 1697_sorsorsor.wmv

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
14/01/2008
ที่มา: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)

เส้นทางสู่ความสำเร็จปี 49, บทพิสูจน์พลังเข้มแข็งของภาคีสุขภาวะ