"เทวะประติมาน" ในงานจิตรกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีเทพผู้พิทักษ์อุโบสถและวิหารสมัยรัตนโกสินทร์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/06/2008
ที่มา: 
ม.ศิลปากร
เลขหมู่ BL1216 .อ55 2540
ชื่อผู้แต่ง อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
ชื่อวิทยานิพนธ์ "เทวะประติมาน" ในงานจิตรกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีเทพผู้พิทักษ์อุโบสถและวิหารสมัยรัตนโกสินทร์ (Divine images in painting : specific study on the Guardians in the Uposatha and Vihara of the Ratanakosin period)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาชาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
ไฟล์แนบขนาด
Title_page.pdf175.65 KB
Abstract.pdf305.3 KB
Content.pdf989.03 KB
Introduction.pdf532.33 KB
Chapter1.pdf1.13 MB
Chapter2.pdf1.64 MB
Chapter3.pdf7.29 MB
Chapter4.pdf3.23 MB
Chapter5.pdf1.06 MB
Bibliography.pdf446.45 KB
Appendix.pdf11.57 MB
Illustration.pdf17.6 MB
Plan.pdf382.72 KB