ตัวอย่างผ้าในพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร - ผ้าไทครั่ง

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
16/07/2008
ผ้าไทยครั่ง ผ้าไทยครั่ง ผ้าไทยครั่ง ผ้าไทยครั่ง ผ้าไทยครั่ง ผ้าไทยครั่ง ผ้าไทยครั่ง ผ้าไทยครั่ง ผ้าไทยครั่ง
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ตัวอย่างผ้าในพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร