การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การนำพืชสมุนไพรจากป่ามาใช้ประโยชน์ของกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรไร้สารพิษ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
08/09/2008
ที่มา: 
สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2549

ของ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 7 (นครราชสีมา)

เรื่อง  การนำพืชสมุนไพรจากป่ามาใช้ประโยชน์ของกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรไร้สารพิษ

สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

ไฟล์แนบขนาด
pom4907.pdf764.72 KB