ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการจัดการศึกษา

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/09/2008
ที่มา: 
http://school.obec.go.th เว็บไซต์วิถีชาวบ้าน ของ ครูศรีจันทรัตน์ กันทะวัง (ครูตุ๋ย)

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการจัดการศึกษา

ครูศรีจันทรัตน์ กันทะวัง  จ.ลำปาง

ไฟล์แนบขนาด
local.pdf351.69 KB