การศึกษา

ทัศนะว่าาด้วยการศึกษา - ป๋วย อึ้งภากรณ์

ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ
ผมใคร่จะเน้นว่า
การศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความสำคัญของนักเรียน
และจบลงด้วยความสำคัญของนักเรียน

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการจัดการศึกษา

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการจัดการศึกษา

จาก เว็บไซต์วิถีชาวบ้านของ ครูศรีจันทรัตน์  กันทะวัง http://school.obec.go.th/phifo/index.html

Syndicate content